ثبت شکایت مشتریان خدمات زانکو نویان

مشتریان، کارکنان، همکاران و همینطور شرکای مجموعه زانکو نویان تحت هر شرایطی میپذیرند هر گونه شکایت و مسائل مختلف پیش آمده را با مجموعه مطرح کرده و قبل از هر گونه شکایت و دعوی حقوقی، تمام مراتب را کتبا به مجموعه انتقال داده و با مدیریت مجموعه تماس داشته باشند و اطلاع رسانی کامل را انجام دهند. نامبرده میتواند از فرم زیر برای ارسال شکایت و طرح دعوی خود استفاده کرده و مراتب را اطلاع دهد.