زندگی شغلی در زانکو

زندگی شغلی تمام زندگی نیست، تمام اهداف ما در زندگی شغلی پیدا نمیشود و زندگی شغلی تنها بخشی از زندگی است نه همه آن.

بر اساس اولویت

ذهن

009-worried

💎💎💎💎💎

سلامتی

012-sick

💎💎💎💎

خانواده

011-in-love

💎💎💎

دوستان

045-videocall

💎💎

کار

047-online-learning-1

💎

سخنی از ساندار پیجای

زندگی مثل بازی با 5 توپ است که یکی از آنها لاستیکی و 4 مورد هم شیشه ای هستند. باید با حرکت دست آنها را روی هوا نگه دارید تا نیافتند و نشکنند. این 5 پنج توپ ذهن، خانواده، سلامتی، دوستان و کار هستند. شما بزودی متوجه میشوید که کار همان توپ لاستیکیست، زمانی که از دست شما بیافتد باز هم به شما بر میگردد، بنابراین باید زندگی شغلی خودتان را به درستی مدیریت کنید تا در خدمت دیگر توپ ها باشد.